Bilgi Bankası

ENERJİ TASARRUFU NEDİR?

Enerji tasarrufu, üretimde, konforumuzda ve iş gücümüzde herhangi bir azalma olmadan enerjiyi verimli kullanmak, israf etmemektir.

Aynı işi daha az enerji kullanarak yapmaktır.

                         

Bu yalıtımsız evde oturan aile;
Kış aylarında konforlu bir ısınma sağlayamadıkları,
daha fazla yakıt kullandıkları,
bunun için daha fazla para ödedikleri ve bacalarından çevreye o oranda daha fazla emisyon atıkları için endişeliler.

Bu yalıtımlı evde oturan aile;
Kış aylarını konforlu geçirdikleri,
Daha az yakıt kullandıkları, 
Bunun için daha az para ödedikleri ve 
Bacalarından çevreye o oranda daha az emisyon attıkları için mutlular.

Enerji tüketimimizin %82 ’si ısıtma için kullanılmaktadır. Isı yalıtım önlemlerinin alınması ile bu kayıplar azaltılabilir. Binaların yalıtımı ile %25 den %50’ye varan yakıt tasarrufu sağlanması mümkündür. 

Niçin Enerjiyi Verimli Kullanmalıyız?

Enerjinin fazla kullanılması sonucunda;
o DOĞAL KAYNAKLAR HIZLA TÜKENİYOR 
o ÇEVRE KİRLENİYOR
o ENERJİ İÇİN YÜKSEK MİKTARDA PARA ÖDÜYORUZ

Ekonomik üretim ana unsuru olan ve hayat kalitemizi iyileştiren enerjinin kullanımından vazgeçemeyeceğimize göre
ENERJİYİ VERİMLİ KULLANALIM

Dünya'da enerji tüketiminin bu şekilde devam etmesi durumunda 2020 yılında fosil yakıt kaynaklarının yarısının tüketilmiş olacağı tahmin edilmektedir. Fosil kaynaklar, sadece yakıt olarak değil aynı zamanda başta ilaç olmak üzere kimya sektöründe pek çok alanda kullanılmaktadır. Bu yönü ile de korunması en azından tüketiminin azaltılması önemlidir.

Kömür veya petrol gibi fosil yakıtların yanması sonucu, daima CO2 oluşur. Yapılan ölçümler milyonlarca yıldır 180-280 ppm arasında değişen CO2 seviyesinin günümüzde 360 ppm seviyesine çıktığını göstermektedir. Karbondioksit diğer sera gazlarına göre %55'lik bir oranla, doğal sıcaklık dengelerinin bozulmasında en büyük etkiyi yaparak Küresel Isınma'ya neden olmaktadır.

Küresel Isınma'nın oluşumunda Sera Etkisi'nin rolü büyüktür. "Sera Etkisi"ni, güneşten gelen kısa-dalga ışınlarının geçmesine izin veren gaz tabakasının, dünya üzerinden yansıyan uzun-dalga ışınlarının büyük bir kısmını tutması sonucu meydana gelen atmosferik dengesizlik olarak kısaca açıklayabiliriz.

Atmosfere atılan diğer sera gazları ise CO, SO2, NOx gibi zehirli gazlar ve radyoaktif maddelerdir. Termik santrallarda, sanayide ve binalarda yakıt olarak kömür kullanıldığında, bu kirlilik etmenlerinin yanısıra kül de açığa çıkar. Kül civa, kurşun, arsenik ve kadmiyum içermesi nedeniyle yüksek oranda kirletici etkiye sahiptir.

Fosil yakıtların bu şekilde kullanılmaya devam edilmesi durumunda, aşırı kuraklık, deniz seviyesinde yükselme sonucu su baskınları, fırtınalar ve ultraviyolenin artması gibi küresel değişmeler sonucu, doğanın ekolojik dengesinin bozulması kaçınılmazdır.

1970'li yıllarda yaşanan petrol krizi sonrasında enerji konusuna ilgi artmış ve enerji tasarrufu konusu gündeme gelmiştir.

Enerji tasarrufu yapmak aile bütçesi için önemlidir. Enerjiyi verimli kullanırsak faturalara daha az para öderiz. Enerji tasarrufu devlet bütçesi için de çok önemlidir. Kullandığımız enerjinin yaklaşık %60'ını başka ülkelerden alıyoruz ve ödemeyi döviz olarak yapıyoruz. Binalarda Enerji Verimliliği Çalışmaları

Binalarda Enerjinin Etkin Kullanımını Projesi

Türkiye ile Almanya arasında Teknik İşbirliği çerçevesinde Binalarda Enerjinin Etkin Kullanımı alanında "Binalarda Enerjinin Verimli Kullanılması-Erzurum İlinde Uygulama" adlı proje Kasım 2002'de başlatılmıştır. EİE/UETM, Alman Teknik İşbirliği Kurumu (GTZ) ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülecek proje, çeşitli bina etütleri, eğitim programları, yasal düzenleme ihtiyaçlarının belirlenmesi, belediyelerde danışmanlık merkezlerinin oluşturulması gibi birçok faaliyetleri kapsamaktadır.

Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları Standardı, TS 825

Türkiye'de binalarda birim alanı veya hacmi ısıtmak için harcanan enerjinin Avrupa ülkelerine göre 2-3 kat daha fazla olması nedeniyle 1985 tarihli Binalarda Isı Yalıtımı Kurallarını belirleyen TS 825 Standardı, EİE raportörlüğünde diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapılarak revize edilmiştir. Yeni standart, 14 Haziran 2000 tarihinden itibaren zorunlu uygulamaya girmiştir. Böylece, yeni inşa edilecek binalarda bina zarfından olan yıllık ısı kayıplarının yarı yarıya azaltılması sağlanabilmektedir.

Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği

TS 825 Standardı revizyon çalışmasının tamamlanması üzerine, 1985 tarihli Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliğinin yeni standartla paralellik sağlayacak şekilde değiştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılmış ve yeni yönetmelik 8 Mayıs 2000 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak 14 Haziran 2000'den itibaren yürürlüğe girmiştir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Enerji Tüketimlerini Azaltmak için Alacakları Önlemler

11.11.1997 tarihli Başbakanlık "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Enerji Tüketimlerini Azaltmak için Alacakları Önlemler" Genelgesi doğrultusunda, Ülke genelinde Kamu Kurumları 1998 yılından itibaren her yıl Mayıs ayında binalarındaki enerji tüketimleri ile ilgili yıllık raporlar hazırlamakta ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına göndermekte ve inceleme-değerlendirme çalışmaları EİEtarafından yürütülmektedir.

Konutlarda ve Ulaştırma Sektöründe Enerji Tüketimi Projesi

1997 yılı sonlarında Devlet İstatistik Enstitüsü ve EİE işbirliği ile "Konutlarda ve Ulaştırma Sektöründe Enerji Tüketimi Projesi" konulu ülke çapında bir istatistik çalışması başlatılmıştır. Finansmanı DİE, EİE ve DPT nin katkılarıyla karşılanan bu proje ile ülke çapında temsili örnekleme yapılarak coğrafi bölgeler bazında konutların yapısal özellikleri, yalıtım durumları, ısıtma sistemleri, yakıt ve elektrik olarak enerji tüketimlerinin analizleri gerçekleştirilmiştir. İstatistiksel değerlendirme DİE tarafından yapılarak sonuçları yayınlanmıştır.

Ulaştırma sektörüne yönelik istatistik çalışmaları 2001 yılı sonu itibarı ile tamamlanmış ve uluslararası kriterlere uygunluk açısından 4-5 yılda bir güncellenmesi gerekmektedir.

Okul ve Kamu Kurumlarına Yönelik Seminerler

Enerji tasarrufu konusunda öğrencilerinin bilinçlendirilmesi amacıyla seminerler düzenlenmekte, öğrenci ve öğretmenlere yönelik çeşitli dökümanlar sağlanmaktadır. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarına hizmet içi eğitim programları kapsamında enerji tasarrufu konulu seminerler verilmektedir.

Enerji Tasarrufu Haftası Etkinlikleri

Genel Müdürlüğümüzün Başkanlığını ve Sekreteryasını yürüttüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Tasarrufu Koordinasyon Kurulu tarafından her yıl Ocak ayının ikinci haftasında, Enerji Tasarrufu Haftası etkinlikleri düzenlenmektedir. Bu etkinlikler kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ve Tübitak işbirliği ile "ENERJİ TASARRUFU" konulu yarışmalar ilköğretim öğrencileri arası resim ve öykü dalında, lise ve dengi okul öğrencileri arasında ise proje dalında yapılmaktadır.

Spot Filmler

Enerji Tasarrufu Koordinasyon Kurulu ve TRT işbirliği ile enerji tasarrufu konusunda halkımızı bilinçlendirmek ve ülkemizde yürütülen enerji tasarrufu çalışmalarının etkinliğini artırmak amacıyla TRT kanallarında dönüşümlü olarak yayınlanmak üzere enerji verimliliği ile ilgili 5 adet spot film hazırlanmaktadır. 

Yayın Çalışmaları

Binalarda ve ulaştırmada enerji tasarrufuna yönelik çeşitli , broşür ve kitapçıklar hazırlanarak, kamu kurumlarına, üniversitelere, belediyelere, valiliklere, enerji tasarrufu ile ilgili etkinliklerde katılımcılara dağıtılmaktadır.

 

İş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği’nin en önemli bileşenlerinden ve olmazsa olmazlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. İş ekipmanlarının periyodik kontrolleri hakkında bilgi vermeden önce, geçmişten bugüne nasıl bir sürecin işlediği konusunda bilgi vermek faydalı olacaktır. İş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, yakın bir tarihe kadar İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği için önemli bir dayanak olan ve içinde birçok bilgiyi bütünlüklü olarak barındıran İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü idi. Tüzüğün kaldırılması ve kaldırılma şekli birçok tartışmayı da beraberinde getirmiştir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun, daha önce 1475 sayılı İş Kanunu’nu dayanak alan tüzüklerin yasal kaidelerini ayakta tutan 4857 İş Kanunu’nda bulunan geçici madde 2’yi yürürlükten kaldırmasıyla, tüzüklerin ömürlerini tamamladığı düşüncesi oluşmuş ve uygulamadan kaldırılmıştır. Tüzüklerin yürürlükten kaldırılıp kaldırılmadığı tartışması devam ederken Bakanlık, tü- züklerin yürürlükten kaldırılmalarıyla ilgili bir taslak tüzüğü internet sitesinde yayınlamış ve tüzüğün sahada uygulan-masına geçilmiştir. Böylelikle, periyodik kontrol konusunda çalışan kurum ve kuruluşlar da kendilerini yeni çıkan yönetmeliklere göre şekillendirmeye başlamıştır. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük’ün 23 Temmuz 2014 tarihli, 29069 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi tüm tartışmalara son noktayı koymuş oldu. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü, yayımlanmış olduğu 1974 yılından kaldırılmış olduğu 2014 yılına kadar, 40 yıl boyunca herhangi bir değişikli- ğe uğramamıştır. Teknik gelişmelerin arttığı dönemlerde hiçbir değişikliğe uğramaması bir dezavantajken, bilgileri bütünlüklü olarak sunması ise en önemli avantajıydı. Kaldırma-iletme makineleri ve basınçlı kapları içine alan periyodik kontrollerle ilgili birçok bilginin yanında, piyasada kullanılan ekipmanların tamamını kapsamaması ilgili tüzüğün başlıca sorunlarından biriydi. Ayrıca, kontrolün teknik anlamda nasıl yapılacağı ve hangi ekipmanların periyodik kontrole tabi olacağı vb. konularda açıklıkları bulunmaktaydı. Tüzüğün uygulamadan kaldırılmasıyla birlikte, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği revize edilerek 25.04.2013 tarihli, 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yayımlanan Yönetmeliğin tüzükte periyodik kontrollerle ilgili açıklıkları kapatması beklenirken çok daha büyük sorunları bereberinde getirmiştir. En önemli sorunlardan biri olan “periyodik kontrolleri kim yapar?” sorusuna tüzüğün, teknik eleman olarak verdiği cevabın netleştirilmesi ve akreditasyona atıfta bulunulması beklenirken, ekipmanın türüne göre, farklı disiplinlerden mühendislere ve teknikerlere aynı yetkileri tanımlaması soru işaretlerini daha da arttırmıştır. Geçmişteki uygulamalara bakıldığında, tüzüğün bahsetmiş olduğu teknik eleman tanımlamasının sahadaki karşılığı makina mühendisi olarak karşımıza çıkmıştır. 

Kaynak:Fatih Aydınlı , Ş. İlker Özgen(Mühendis ve Makina-53)

 

Avrupa Birliği Ülkelerde İş Güvenliği

ESAW (Avrupa İş Kazası İstatistikleri) 1990‘lı yıllarda AB ülkelerinde işyerlerinde gerçekleşen kazalar hakkında karşılaştırılabilir bilgi toplamayı ve bir veri tabanı oluşturmayı amaçlamıştır.Bu amaçla bir anket çalışması gerçekleştirmiş ve bu çalışmanın sonuçlarını bir rapor haline getirerek yayımlamıştır. Burada iş kazalarında ulusal bilgilendirme sistemi üzerine (National Declaration Systems of Accidents at Work) üye ülkelere gönderilen ve doldurmaları istenen sorulara verdikleri cevaplar aktarılmaya çalışılmıştır.

Tüm Avrupa Birliği ülkelerinde ekonomik sektör/branş ayrımı yapılmaksızın bir işyerinde kaza olduğunda bu durum derhal ilgili kuruma bildirilmektedir. Tüm üye ülkeler Hollanda ve Yunanistan hariç iş kazalarıyla ilgili farklı bir sigorta programına sahiptir. Birçok durumda (12 üye ülke) söz konusu program 50 yıldan daha eski bir geçmişe sahiptir. Tüm ülkelerde (Hollanda hariç) işçiler için sigorta zorunludur. İngiltere, İsveç, Lüksemburg, Avusturya ve Portekiz‘de tüm kendi adına çalışanlar (self-employed) için sigorta zorunlu hale getirilmiştir. Almanya, Fransa, Danimarka, İtalya, İspanya ve Finlandiya‘da kendi adına çalışanların sigorta kapsamında olması bazı özel faaliyetler için (başlıca tarım, balıkçılık) zorunludur.

Sigortacılık, kamu sosyal güvenlik sisteminin bir parçası olabilmekte (Hollanda, Fransa, Birleşik Krallık), özel sigortacılık faaliyetleriyle yürütülebilmekte (Finlandiya, Belçika, Portekiz, Danimarka) ya da çok veya az devlet kontrolü altında fayda gütmeyen özel organlarca ( Almanya, ispanya, İtalya, Avusturya, Yunanistan, İsveç, İrlanda, Lüksemburg, İsviçre) sunulan hizmetlerce götürülmektedir. Bazı ülkelerde bu bahsedilen sigortacılık faaliyetleri birlikte de ( örneğin, Finlandiya, Portekiz, Belçika, İspanya, Danimarka, İsviçre) yürütülebilmektedir. Bazı durumlarda Devlet (Belçika, Portekiz, Danimarka) kendi işçileri için sigorta hizmeti sunmaktadır. Serbest piyasa şartlarında özel sigorta şirketleri de faaliyet göstermektedir. Üye ülkeler içerisinde sadece İspanya‘nın fayda gütmeyen organlar içerisinde sigortacılık sisteminin yönetilmesinde rekabeti desteklediği görülmektedir.

  PERİYODİK KONTROL FORMU            
                         
FORKLİFT PERİYODİK KONTROL RAPORU      
                      Forklift Kontrol Tarihi:
                        Forklift Rapor Tarihi:
İŞYERİNİN ÜNVANI                        
İŞYERİNİN ADRESİ    
FORKLİFTİN BULUNDUĞU YER                        
                         
Forklifti İmal Eden Firma                 Forkliftin Markası    
İmal Yılı                  "               Modeli    
Motor Seri No                  "              Tipi    
Şasi Seri No                  "               Motor Gücü  
Dingil Adedi                  "               Net Ağırlığı  
Tekerlek Adedi                 Kullanılan Yakıt Cinsi motorin
Forkliftin Kapasitesi                        
Forkliftin Taşıyabileceği Maksimum Ağırlık                      
Tecrübe -Test Ağırlığı-statik                 Tatbik Edilen Tecrübe  Ağırlığı(Statik test) :1,25*İşletme max.yükü Tatbik Edilen Tecrübe  Ağırlığı(Dinamik test) :1,1*İşletme max.yükü     
Tecrübe -Test Ağırlığı-dinamik                 
A) KABİN                        
1- Kabin üzeri ve kenarları demir yada çelikten yapılmış sağlam korkuluklarla korunmuş mudur ?................................................... (+ )
2- Operatörün bulunduğu yerden bütün manevra alanı görülmekte midir ?................................................................................................ (+ )
3- Kabinde ikaz sistemi (klakson, çan veya zil) varmıdır, ve çalışmakta mıdır ?........................................................................................ (+ )
4- Dikiz aynası var mıdır ?................................................................................................................................................................................................ (+ )
5- El freni varmı dır ve çalışmakta mıdır ?.................................................................................................................................................................     (+ )
6- Yağ, su, yakıt, hararet, şarj ve ikaz göstergeleri çalışmakta mıdır ?.......................................................................................................... (+ )
                         
B- FARLAR ve LAMBALAR                        
 1- Sağ far normal çalışmakta mıdır ?................................................................................. (+ )          
 2- Sol far normal çalışmakta mıdır ?................................................................................... (+ )          
 3- a) Sağ stop lambası orijinalinde var mıdır ?................................................................... (+ )   b) Normal çalışmakta mıdır ?.. (+ )
 4- a) Sol stop lambası orijinalinde var mıdır ?.................................................................... (+ )   b) Normal çalışmakta mıdır ?.. (+ )
                         
C- GENEL HUSUSLAR                        
 1- a) Forkliftin üzerinde yangın söndürme cihazı var mıdır?............................................................................................................................... (- )çalışma yakınında var.
     b) Periyodik kontrolu yapılmış mıdır ?................................................................................................................................................................... (+ )
 2- Forkliftin üzerinde taşıyabileceği en fazla ağırlığı belirten uyarı levhası var mıdır ?............................................................................. (+ )
 3- Kaldırma zincirinin baklalarında  aşınma, kırılma ve kopma var mıdır ?................................................................................................... (+ )
 4- Forklifte ait çelik çatal ataşmanlarda çatlama, kırılma, bükülme ve korozyon var mıdır ?................................................................................. (+ )
 5- Yük freni aracın taşıyabileceği en fazla ağırlığı frenleyecek güçte midir ?............................................................................................... (+ )
 6- Forkliftin yüklü bulunması esnasında meydana gelebilecek herhangi bir aksaklık halinde yükü  (+ )
      Bulunduğu konumda tutabilecek kapasitede fren varmıdır ve çalışmakta mıdır ?.................................................................................................... (+ )
 7- Yük freni varmıdır ve çalışmakta mıdır ?................................................................................................................................................................ (+ )
 8- Patlayıcı ve parlayıcı yerlerde çalışan forkliftler kapalı (explosion-proof) hale getirilmiş midir ?.................................................. (+ )
 9- Tilt'te kaçırma var mıdır ?.......................................................................................................................................................................................... (+ )
10- a) Çatal ataşman civataları gevşek mi?........................................................................................................................................................................ (+ )
      b) Çatal ataşmanda deformasyon ses var mı?................................................................................................ (+ )
11- Geri giderken ikaz zili (sesli siren) var mıdır ?............................................................................................................................................................................. (+ )
12-Hidrolik sistemde kaçak var mı?................................................................................................................. (+ )
13-Forklifte bağlanan sapan,zincir vb.. Kaldırma ekipmanlarında deformasyon ,yırtık,kırık vb ... var mı?.......                       (+ )
** Kontrol ve deney sırasında elde edinilen bilgilerin sonucu olumsuz ise  (  -  )  olumlu ise ( + ) işareti konulacaktır.  
NOT:                        
                         
SONUÇ: Yukarıda teknik özellikleri ve kontrol sırasındaki durumu belirtilen söz konusu forkliftin, belirtilen özelliklerinin muhafaza edilmesi, eksikliklerin,arızaların
               giderilmesi,bakımların zamanında yapılması ve kullanma talimatlarına uyulması kaydı ile 1 YIL  SÜREYLE EMNİYETLE çalışabileceğine dair rapordur.
                         
Resmi Gazete Tarihi: 25.04.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28628                        
İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ
                         
                KONTROL EDEN                 ONAY
                ADI ve SOYADI                 İMZA - KAŞE
                MESLEĞİ                        
                         
           ODA SİCİL NO                        
                         
                İMZA :